Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 28 maja 2024
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
pochmurno
16°C

Egzamin ósmoklasisty – język polski - 14 MAJ

Ocena 0/5


Egzamin ósmoklasisty 2024 r.


Podstawowe informacje na temat sposobu i warunków przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku
szkolnym 2023/2024


Egzamin ósmoklasisty w 2024 r. jest przeprowadzany na podstawie Rozporządzenia Ministra edukacji i
nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty
przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024


Terminarz oraz czas trwania egzaminu
Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.
Do egzaminu w terminie dodatkowym (10,11,12 czerwca 2024 r.) przystępuje uczeń, który nie przystąpił
do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.


Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni:
14 maja 2024 r. o godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.
15 maja 2024 r. o godz. 9.00 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
16 maja 2024 r. o godz. 9.00 – egzamin z języka obcego, który trwa 90 minut.
Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów,
którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu: język polski do 180 minut,
matematyka do 150 minut, j. obcy - do 135 minut.
Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie
przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut- język polski; 10 minut matematyka, język obcy nowożytny).


Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu

 1. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.
 2. Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie
  o przyborach, tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych/ścieralnych), dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki - linijkę.
 3. Zdający mogą wnieść do sali małą butelkę wody. Butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 4. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefonów
  komórkowych) ani korzystać z nich w tej sali.
 5. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.
 6. O wyznaczonej godzinie uczniowie wchodzą pojedynczo do sali egzaminacyjnej, przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą
  pracować. Przewodniczący zespołu może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.
 7. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną tylko w uzasadnionej sytuacji, po
  uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków
  wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu pozwolenia na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku.
 8. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane
  wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcja dla zdającego. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
 9. Uczeń jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
 10. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie egzaminu ze sprzętu medycznego i leków
  koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona
  przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem.
 11. Przed rozpoczęciem egzaminu z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza
  egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań oraz karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez OKE. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. W przypadku uczniów korzystających z dostosowań czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
 12. Po czynnościach organizacyjnych (w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania) przewodniczący zespołu zapisuje w widocznym miejscu na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem.
 13. W przypadku egzaminu z języka obcego bezpośrednio po zapisaniu godziny następuje odtworzenie płyty CD.
 14. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem o czasie zapisanym na tablicy.
 15. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
 16. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący
  przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 17. Po upływie dodatkowego czasu (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi przewodniczący poleca uczniom zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.


W przypadku:

 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
 • zakłócania przebiegu egzaminu,
 • wniesienia lub korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach przewodniczący przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin z danego przedmiotu egzaminacyjnego.


Arkusze
Arkusz egzaminacyjny do egzaminu z języka polskiego i języka obcego składa się z zeszytu zadań
egzaminacyjnych i karty odpowiedzi.
Arkusz egzaminacyjny do egzaminu z matematyki składa się z zeszytu zadań egzaminacyjnych, karty
rozwiązań zadań egzaminacyjnych i karty odpowiedzi.


Zasady zaznaczania odpowiedzi
Rozwiązania zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi zaznacza się poprzez zamalowanie wyznaczonego
kwadratu. Jeśli uczeń się pomyli, błędne zaznaczenie powinien otoczyć kółkiem i zaznaczyć inną
odpowiedź.
Jeśli uczeń pomyli się, zapisując odpowiedź w zadaniu otwartym, pomyłkę powinien przekreślić i nad lub
obok niepoprawnego fragmentu powinien napisać poprawną odpowiedź.


Zadania na egzaminie ósmoklasisty
WsruWaynzasynWu agumezge szsukra W przedmiotu znajduje się zarówno zadania Wu rgamay (tj. takie, w
których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których
uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z
poszczególnych przedmiotów.


Wgląd do prac
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej ucznia, w
miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od
dnia wydania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty.
Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji
egzaminacyjnej.
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania
wniosku o wgląd wyznacza termin wglądu.


Wyniki i zaświadczenia
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom : 3
lipca 2024 r.
Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji : do 3 lipca 2024 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 3 lipca 2024 r.


Dodatkowe informacje (w tym informatory o egzaminie ósmoklasisty, przykładowe arkusze
egzaminacyjne, arkusze egzaminu próbnego, arkusze egzaminacyjne z lat 2019-2023) są dostępne na
stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) w zakładce: egzamin
ósmoklasisty.

POWODZENIA!!!

powrót do kategorii
Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
wydarzenia

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.