Logo Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich
Powróć do: RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie rekrutacji

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZAKRESIE REKRUTACJI UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH POMORSKICH 

                                                              

W związku z realizacją wymogów art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacyjnego uczniów w Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich jest wymieniona szkoła, której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych : Dariusz Klimowski ,może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu za pomocą adresu iod@fioi.org , tel. 55 2394874.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa
  • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest art. 130 i art.131  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)
  • art. 6 ust.1 lit. c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)
  • Zakres przetwarzanych danych osobowych to  1) imię (imiona) i nazwisko dziecka oraz opiekuna prawnego, adres zamieszkania; 2) datę urodzenia; 3) dane kontaktowe opiekuna prawnego wskazane przez taką osobę; 4) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego uczniów.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe zawarte we Szkoła  przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje się:
  • przez okres nie dłuższy niż okres procesu edukacji dziecka w Szkole oraz okres 25 lat po zakończeniu edukacji w Szkole,
  • w przypadku niepodjęcia nauki przez dziecko w Szkole z dniem rozpoczęcia roku szkolnego w roku rekrutacji – niszczone w okresie miesiąca od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.
 7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.