Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 28 maja 2024
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
pochmurno
16°C
Powróć do: Dokumenty

Regulamin pobytu ucznia w Szkole Podstawowej im.Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich

REGULAMIN POBYTU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

 

§ 1 Rozpoczynanie zajęć 

1. Uczeń jest zobowiązany przez cały czas pobytu w szkole*, tj. od rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia, do pozostawania na jej terenie. Uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej 20 min. przed rozpoczęciem pierwszej lekcji. Uczniowie dojeżdżający, po przyjeździe autobusu są pod opieką nauczyciela świetlicy, aż do godziny rozpoczęcia dyżurów przez nauczycieli.

 

§ 2 Warunki pobytu ucznia w szkole. 

 1. Uczeń, który nie uczęszcza na zajęcia religii lub wychowania do życia w rodzinie, w czasie prowadzenia tych zajęć przebywa w świetlicy szkolnej. Jeżeli są to lekcje pierwsze lub ostatnie dla ucznia – to na pisemną prośbę rodzica uczeń może przyjść na późniejsze godziny lekcyjne lub zostać zwolnionym do domu (w przypadku końcowych lekcji)
 2.  Uczniom zabrania się samowolnego opuszczania terenu szkoły. W wyjątkowych sytuacjach, np.: złe samopoczucie, za zgodą poinformowanego przez szkołę rodzica (opiekuna), uczeń może być zwolniony z udziału w lekcjach, musi jednak pozostać na terenie szkoły do momentu przybycia rodzica (opiekuna).
 3. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów zmiana obuwia. Obuwie i kurtki zostawia w szafkach na cały czas pobytu w szkole.

 

§ 3 Zwolnienie ucznia z lekcji.

 1. Uczeń może być zwolniony ze szkoły przed zakończeniem zajęć na pisemną prośbę rodzica
  (opiekuna), w której podano: przyczynę zwolnienia, dzień i godzinę wyjścia ze szkoły lub poprzez osobisty kontakt rodzica (opiekuna) z nauczycielem. Ucznia może zwolnić z danych zajęć: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć. Uczeń nie będzie zwalniany na telefoniczną prośbę rodzica.
 2. Uczeń może być zwolniony z zajęć przez nauczyciela na: zawody sportowe, konkursy itp. zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą zwalniania (przedstawienie powodu zwolnienia i listy zwolnionych uczniów, karty wycieczki dyrektorowi i zainteresowanym nauczycielom).
  Uczniowie zwolnieni z zajęć dla w. w. potrzeb szkoły są uważani za obecnych. W dzienniku zaznaczamy ten fakt literą: „Z”. Nieobecności te nie wpływają na frekwencję danego ucznia (nie są wliczane do sumy godzin nieobecnych danego ucznia, podobnie jak wycieczki, które oznaczamy literą: „W”).
 3. Uczniowie, posiadający ważne zaświadczenie lekarskie lub pisemne usprawiedliwienie rodzica, mogą być zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego, ale muszą przebywać na terenie szkoły, pod opieką nauczyciela. Wyjątek stanowią pierwsze i ostatnie lekcje, gdzie, na pisemną prośbę rodzica, uczeń może przyjść dopiero na pozostałe lekcje lub zostać zwolniony do domu ( w przypadku ostatnich lekcji).

 

 

 

§ 4. Nieobecność ucznia. 

1. Nauczyciel, który stwierdzi na kolejnej lekcji nieobecność ucznia, (który był obecny w szkole na poprzednich lekcjach, niezwłocznie o tym fakcie powiadamia wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły. Jeśli ucznia nie ma na terenie szkoły, natychmiast powiadamia się rodzica.

 

§ 5 Granice odpowiedzialności szkoły i nauczyciela. 

1.Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych ponosi nauczyciel prowadzący. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela w czasie wykonywania swoich obowiązków, jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły.

2.Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas: przerw ponosi nauczyciel dyżurujący, a podczas wycieczek, zawodów, imprez kulturalnych - nauczyciele sprawujący wtedy nad nimi opiekę.

3.Szkoła nie podnosi odpowiedzialności za zdarzenia z udziałem ucznia ani za wypadki ucznia w czasie samowolnego opuszczenia terenu szkoły lub samowolnego przebywania na jej terenie.

4.Szkoła nie posiada miejsca odpowiedniego do przechowywania rowerów i nie bierze odpowiedzialności za pozostawianie ich na terenie szkoły.

 

§ 5 Obowiązki ucznia. 

 1. Po dzwonku uczniowie ustawiają się parami przed klasą i oczekują na nauczyciela. 
 2. Podczas uroczystości szkolnych i państwowych ucznia obowiązuje strój galowy.
 3. Uczniowie nie dojeżdżający opuszczają szkołę zaraz po zakończonych zajęciach.
 4. Uczniowie dojeżdżający, oczekujący na rozpoczęcie zajęć i po zakończeniu planowych zajęć przebywają w świetlicy szkolnej do odjazdu autobusu.
 5. Obowiązkiem każdego ucznia jest informowanie nauczycieli, pracowników szkoły lub dyrektora o niepokojących zdarzeniach i obcych osobach przebywających na trenie szkoły.
 6. Obowiązkiem każdego ucznia jest zgłoszenie wypadku nauczycielowi, który prowadzi lekcję lub pełniącemu dyżur w czasie przerwy (jeżeli uczeń nie może zgłosić wypadku sam, zgłasza to świadek zdarzenia)..
 7. Uczeń zobowiązany jest posiadać na lekcjach niezbędne wyposażenie: zeszyt, podręcznik, przybory.
 8. Uczeń ma obowiązek udziału w lekcjach i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku obowiązujących w szkole.
 9. Na lekcji wychowania fizycznego uczeń ćwiczy w odpowiednim stroju, ustalonym przez nauczyciela wychowania fizycznego oraz zdejmuje wszelkie ozdoby.
 10. Uczeń, przebywając na terenie szkoły, a także poza jej terenem, zobowiązany jest do: właściwego i kulturalnego zachowania się, godnego reprezentowania imienia szkoły, okazywania szacunku osobom dorosłym i swoim kolegom, chronienia zdrowia swojego                 i innych, niezażywania i posiadania żadnych używek.

 

§ 6 Zakazy. 

 1. Uczniowie nie mogą podczas pobytu w szkole przebywać bez opieki osób dorosłych: w sali lekcyjnej, na boiskach szkolnych, w sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej, bibliotece.
 2. W czasie przerw zabrania się uczniom: biegania po korytarzach, skakania po schodach, popychania się nawzajem, siadania na parapetach okiennych, otwierania okien i wychylania się przez nie, przebywania w klasach, Sali gimnastycznej, szatniach, przesiadywania w toaletach, jazdy na rowerach i innych pojazdach wokół budynku szkolnego, a także wszelkich innych zachowań noszących znamiona niebezpieczeństwa.
 3. Uczeń, przebywający na terenie szkoły, nie  może korzystać z telefonu komórkowego 
 4. Zabrania się: nagrywania, filmowania, fotografowania. Niezastosowanie się do zaleceń, wiąże się z zabraniem w/w urządzenia do depozytu, z którego może być odebrany tylko przez rodzica.
 5. Uczeń na terenie szkoły nie może nosić makijażu i farbowanych włosów, malowanych paznokci oraz ozdób, które mogą być oznaką subkultury. Uczniowie tej szkoły przebywający na terenie placówki w stroju niestosownym ( zbyt wyzywającym, brudnym ,itp.)będą zabierani ze szkoły przez rodziców/opiekunów prawnych.
 6. Uczeń nie przynosi do szkoły przedmiotów wartościowych (za ich ewentualne zagubienie czy zniszczenie – szkoła nie ponosi odpowiedzialności) oraz przedmiotów i substancji niebezpiecznych.
 7. Uczniów obowiązuje zakaz zaśmiecania pomieszczeń w budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły.
 8. W sanitariatach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa. Uczniowie są zobowiązani do natychmiastowego zgłaszania przypadków niszczenia                         i dewastowania mienia szkoły.
 9. Uczniów obowiązuje zakaz używania przemocy fizycznej i manifestowania swojej siły (popychania, podstawiania nóg, szturchania) oraz przemocy psychicznej (wyśmiewania, przezywania, dręczenia, zastraszania), niszczenia, demolowania (rysowania po ławkach, krzesłach, ścianach).

§ 7 Kary 

 

1.W przypadku jakiegokolwiek naruszenia w/w  regulaminu, uczeń może być ukarany karami przewidzianymi w Statucie Szkoły.

2. Za szkody wyrządzone przez dzieci na terenie szkoły odpowiadają i ponoszą konsekwencje finansowe rodzice/ opiekunowie.

 

 

 

  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.10.2019 r.

 

 

………………………….

(podpis dyrektora)

 

 

 

 

* przez „szkołę” rozumie się budynek szkoły wraz z całym jej otoczeniem.

Pliki do pobrania:

regulamin pobytu ucznia w szkole
Format: docx, 21.45 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.